ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဋ္ဌာန၏ COVID-19 ကာကွယ်ထိန်းချုပ် ကုသရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအတွက် လှူဒါန်းခြင်း